کار سخت و شبانه روزی مقامات پهلوی در سفرهای خارجی !

کار سخت و شبانه روزی مقامات پهلوی در سفرهای خارجی !

در این سند خاطرات روزانه جعفر شریف امامی به تاریخ 20 تیرماه 1352 شامل افتتاح حساب در یکی از بانکهای چین ، خرید و فروش کفش و دوربین ، سفارش لباس برای خود و شیرین ، صرف شام با اشرف احمدی مشاهده می شود. همانطور که مشخص است هیچ فعالیتی که متضمن تامین منافع ملی، مذاکرات رسمی و... وجود ندارد.

کافه تاریخ- سند

 

در این سند خاطرات روزانه جعفر شریف امامی به تاریخ 20 تیرماه 1352 شامل افتتاح حساب در یکی از بانکهای چین ، خرید و فروش کفش و دوربین ، سفارش لباس برای خود و شیرین ، صرف شام با اشرف احمدی مشاهده می شود. همانطور که مشخص است هیچ فعالیتی که متضمن تامین منافع ملی، مذاکرات رسمی و... وجود ندارد.

کار سخت و شبانه روزی مقامات پهلوی در سفرهای خارجی !

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •