نمونه ای از سوگندنامه مقامات دولتی در زمان قاجاریه

نمونه ای از سوگندنامه مقامات دولتی در زمان قاجاریه

کارت تعهدنامه علی نقی عضدالملک مبنی برهمراهی باسلطنت مشروطه اسلامی قاجار ، مجلس شورای ملی وخاندان قاجاریه و تلاش جهت ترقی معارف و فلاحت و تجارت کشور وتضمین مجمع اتحادیه قاجار درحفظ حقوق شرعی و وطنی وی

کافه تاریخ- سند

 

کارت تعهدنامه علی نقی عضدالملک مبنی برهمراهی باسلطنت مشروطه اسلامی قاجار ، مجلس شورای ملی وخاندان قاجاریه و تلاش جهت ترقی معارف و فلاحت و تجارت کشور وتضمین مجمع اتحادیه قاجار درحفظ حقوق شرعی و وطنی وی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •