هزینه جشن تولد رضاخان از بیت المال!

هزینه جشن تولد رضاخان از بیت المال!

نامه ریاست وزرا مبنی بر عدم منظور نمودن هزینه چراغانی و جشن شب تولد رضا شاه در بودجه 1312 با توجه به تصویب بودجه توسط مجلس شورای ملی

کافه تاریخ- سند

 

نامه ریاست وزرا مبنی بر عدم منظور نمودن هزینه چراغانی و جشن شب تولد رضا شاه در بودجه 1312 با توجه به تصویب بودجه توسط مجلس شورای ملی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •