مجلس رضاخانی و  نمایندگان برآمده از انتخابات فرمایشی
در کدام مجلس دنیا درخصوص کلاه و تنبان مردم قانون وضع می کنند!

مجلس رضاخانی و نمایندگان برآمده از انتخابات فرمایشی

در پاییز ١٣٠٧ خـورشیدی شـایع شد که لباس غربی برای همه‌ اجباری‌ خواهد‌ شد و در رشـت به خیاط های محلی یک ماه مهلت‌ داده شد که سفارش های موجود را تمام کننـد و پـس از آن میبایست فقط مطابق مد جدید لبـاس‌ مـیدوختند‌...

کافه تاریخ- کشکول

 

در پاییز ١٣٠٧ خـورشیدی شـایع شد که لباس غربی برای همه‌ اجباری‌ خواهد‌ شد و در رشـت به خیاط های محلی یک ماه مهلت‌ داده شد که سفارش های موجود را تمام کننـد و پـس از آن میبایست فقط مطابق مد جدید لبـاس‌ مـیدوختند‌. مـطبوعات‌ نیـز در ایـن زمینـه فعالیـت هـایی داشـتند و در مـقالاتی بـیان میکردند‌ که‌ کسانی که بـرای یـک شـکل شـدن لبـاس نمـیکوشـند، نمیتوانند ادعای میهن پرستی کنند. سرانجام در چهاردهم‌ دی‌ ١٣٠٧‌، نخستین مقـررات لبـاس پوشیدن در مـجلس هـفتم - کـه به تازگی کار خود‌ را‌ آغاز‌ کرده بود- تـصویب شــد و بـه صـورت قانون درآمد . کسانی که از‌ این‌ قانون‌ سرپیچی میکردند، با مجازات های حقوقی مواجه میشدند. در همان زمـان این طـرح بـا‌ مخالفت‌ جدی برخی نمایندگان مجلس شورای ملی روبه رو شد و یکـی از نمایندگان(فیروزآبادی) هنگام‌ بررسی‌ لایحۀ‌ دولت گفت : «اگر ما در کـلاه و تنبـان مـردم در ایـن مجلس صحبت کنیم ، این‌ را‌ نمیدانم صحیح است یا نـیست. بـنده هـم نشنیدم که در دنیا در هیچ‌ پارلمانی‌ بنشینند‌ و قانون به جهت کلاه و تـنبان مـردم بنویسند.»


منبع:اتابکی، تورج ، تجدد آمرانه‌ ، ترجمۀ‌ مهدی حقیقت خواه . تهران : ققنوس ، 1385،ص 221

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •