پوشش زنان ایرانی بعد از کشف حجاب چگونه بود؟

پوشش زنان ایرانی بعد از کشف حجاب چگونه بود؟

با ابلاغ رسمی کشف حجاب رضاخانی، روز ١٧ دی ١٣١٤ «روز آزادی زن‌ » و «روز‌ مـادر » نـام گرفـت ، انـواع روزنامـه هـا و مجلات مزون هـای اروپایی بـه درون خانواده ها راه یافـت و آن دسـته از دختـران و زنـانی که بـه طـور کـامل کشف حجاب را پذیرفته بودند، از‌ لباس‌ هـای مــد‌ روز تـقلیـد مـیکردنـد و طبـق مدهای فرانسوی و اروپایی، تغییراتی را در رنگ و شکل لباس خود انجام میدادنـد.

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

 

با ابلاغ رسمی کشف حجاب رضاخانی، روز ١٧ دی ١٣١٤ «روز آزادی زن‌ »  و «روز‌ مـادر » نـام گرفـت ، انـواع روزنامـه هـا و مجلات مزون هـای اروپایی بـه درون خانواده ها راه یافـت و آن دسـته از دختـران و زنـانی که بـه طـور کـامل کشف حجاب را پذیرفته بودند، از‌ لباس‌ هـای مــد‌ روز تـقلیـد مـیکردنـد و طبـق مدهای فرانسوی و اروپایی، تغییراتی را در رنگ و شکل لباس خود انجام میدادنـد. نخسـتین‌ نـوع از لبـاس اروپایی زنان شامل «میدی» یا لباس یک تـکۀ‌ بـلند‌ و فاقد‌ بـرش در کـمر بـود کـه بـه دو نوع جلوباز و جلوبسته مـشاهده مـیشد. در هر دو نوع آن‌ ‌‌کمربند‌ نـازکی از جـنس پارچـۀ لباس روی کمر بسته میشد و یقـۀ لبـاس ها در‌ جلو‌ بسته‌ و گرد یا به صـورت یقه هفت کوچک یا کـراواتی بـود که در جلو به شکل‌ پاپیون گـره مـیخورد. همـراه ایـن لبـاس هـا اسـتفاده از انـواع کلاه های لبه‌ دار کوچـک و بـزرگ عمومیت‌ داشــت و جــزء قسـمتی از پوشـش جدانشـدنی خانم هـای این دوره بـود. این لباس هـا تـا پایـان حکومـت رضاشـاه معمول بـود.


منبع:شریعت پناهی، سیدحسام الدین‌، (١٣٧٢). اروپائیها و لباس ایرانیان . تهران : نشر قومس1372، ص 323

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •