حمام ها محلی برای استراق سمع ماموران نظمیه

حمام ها محلی برای استراق سمع ماموران نظمیه

در ایران قدیم حمام ها برای بازرگان هـا مـکانی بـرای‌ آشنایی‌ بـا‌ هـم صـنف هـا و خبرگیری شان از یکدیگر و مذاکره درباره ی معاملات شان بود. خبرگیری افـراد‌ در‌ حـمام هـا البته تنها محدود به مسائل روزمره نمی شد و گاهی مطالب مهم‌ و حـتی‌ سـرنوشت‌ ساز کـشور نیز میان مردم به بحث گذاشته میشد...

کافه تاریخ- کشکول

 

در ایران قدیم حمام ها برای بازرگان هـا مـکانی بـرای‌ آشنایی‌ بـا‌ هـم صـنف هـا و خبرگیری شان از یکدیگر و مذاکره درباره ی معاملات شان بود. خبرگیری افـراد‌ در‌ حـمام هـا البته تنها محدود به مسائل روزمره نمی شد و گاهی مطالب مهم‌ و حـتی‌ سـرنوشت‌ ساز کـشور نیز میان مردم به بحث گذاشته میشد. چنانکه به گفته یکی از ناظران‌ خـارجی‌ ، هـنگـام جـنگ های ایران و روسیه ، چند روزی در بازار و حمام های عمومی‌ ایران‌ صحبت‌ از جهـاد علیه روس هـا در مـیان بود. به این ترتیب ، حمام ها فرصتی بـرای‌ کـسب‌ آگـاهی‌ از اخبار روز و همین طور اطلاع رسانی بود؛ به عـبارتی، هـم امکان خبرگیری‌ و هم‌ خبرپراکنی در حمام هـا وجود داشت . به دلیل همین بعد اجتماعی اسـتحمام بــود کـه در دوره‌ قاجـار‌، عـده ای از سـوی نـظمیه یا مقام هـای سـیاسی بـه طور ناشناس‌ و محرمانه‌ در حمام هـا و دیگــر فــضاهای عمومی استراق‌ سمع‌ میکردند‌ و شنیده هایشان را تحت عناوینی مثل گفت‌ وگو‌ در حـمام بــه بالادستی های خود گزارش میدادند.  چـنین اهتمامی از سوی حکومت‌ ، تـائیدی‌ بـر کـارکرد اجتماعی حمام‌ ها‌ و البـته آگـاهی حـکومت از چنین کارکرد‌ مـهمی اسـت . 


منبع:مرتضی‌ راوندی‌ ، تاریخ اجتماعی ایران ، ج٤ (بخش اول )، تـهران : نـگاه ،1382،  ص٧٠٥
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •