کوه ذوزنقه‌ای‌ شکل مورد احترام مسیحیان و زرتشتیان
آثار باستانی سیستان

کوه ذوزنقه‌ای‌ شکل مورد احترام مسیحیان و زرتشتیان

سرزمین سیستان در ایران دارای آثار باستانی و تاریخی متنوع  و متعددی می باشد که موجبات حیرت و شگفتی جهانگردان متعددی شده است. یکی از آثار جالب بخش ایرانی سیستان، کوه خواجه اسـت کـه در حقیقت تـنها عـارضه کـوهستانی این دشت است‌.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

سرزمین سیستان در ایران دارای آثار باستانی و تاریخی متنوع  و متعددی می باشد که موجبات حیرت و شگفتی جهانگردان متعددی شده است. یکی از آثار جالب بخش ایرانی سیستان، کوه خواجه اسـت کـه در حقیقت تـنها عـارضه کـوهستانی این دشت است‌. ایـن‌ کوه ذوزنقه‌ای‌ شکل که از سنگهای بازالتی سیاه‌رنگ تشکیل شده است با ارتفاع 609 متری خود کـه از سـطح‌ دریا مانند جزیره‌ای در میان دریاچه هـامون قـرار گـرفته اسـت و در‌ زمـان‌های‌ پرآبی‌ تنها راه رسـیدن بـه آن استفاده از توتن‌های محلی می‌باشد.در گوشه و کنار و اطراف این کوه آثار ‌‌مختلفی‌ از زمان ساسانیان، اشکانیان و سده‌های نـختستین اسـلامی بـه شکلهای مختلفی چون کاخ و آتشکده‌ و قلعه‌ و گـورستان‌ و زیـارتگاه بـاقی اسـت.این کوه که با نام کوه اوشی‌دام نیز خوانده شده است همراه دریاچه هامون و رود هیرمند در اوستا ستایش شده است. جالب آن است که کوه‌ خواجه نه تنها در منابع اوسـتایی مـورد ستایش و احترام می‌باشد بلکه به خاطر وجود زیارتگاههای خواجه غلطان یا خواجه مهدی و پیر گندم بریان مورد احترام مردم محلی و صیادان و بلوچستان مسلمان نیز‌ می‌باشند‌. در نزد مسیحیان نیز بـه خـاطر آنکه به احتمال زیاد مبدأ حرکت سه مغ مقدس بشارت‌دهنده تولد حضرت عیسی بوده است، محترم شناخته می‌شود.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •