غداهای نذری در فرهنگ ایرانی

غداهای نذری در فرهنگ ایرانی

‫یکی از  ﺟﻠﻮه ﻫﺎی  ﭘﺮﺗﻨﻮع ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻳﻦ‌ در‌ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم اﻳﺮان، رواج ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و ﺗﻜﺮر‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﺮ روزه ﻧﺬرﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ‌ ﺗﻬﻴﻪ‌ ﺑﺮﺧﻲ‌ ﻏﺬاﻫﺎ و ﺗﻘﺴﻴﻢ آن ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم و ﺑﻪوﻳﮋه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺑﺴﻴﺎری از‌ اﻳﻦ‌ ﻧﺬرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ دﻳﻨﻲ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻫﻤﺮاه و در واﻗﻊ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

‫یکی از  ﺟﻠﻮه ﻫﺎی  ﭘﺮﺗﻨﻮع ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻳﻦ‌ در‌ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم اﻳﺮان، رواج ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و ﺗﻜﺮر‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﺮ روزه ﻧﺬرﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ‌ ﺗﻬﻴﻪ‌ ﺑﺮﺧﻲ‌ ﻏﺬاﻫﺎ و ﺗﻘﺴﻴﻢ آن ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم و ﺑﻪوﻳﮋه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺑﺴﻴﺎری از‌ اﻳﻦ‌ ﻧﺬرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ دﻳﻨﻲ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻫﻤﺮاه و در واﻗﻊ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. در اﻳﻦ‌ ﻛﻪ‌ ﭼﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺬر ﺷﻮد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻌﻴﻨﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل‌، ﻫﻢ‌ ﺑﺮﺧﻲ ﻏﺬاﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ به طور سنتی ﺗﻜﺮر‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮی در ﻧﺬرﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻴﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ‌ و ﻫﻢ‌ ﺑﺮﺧﻲ از ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺬرﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﺎره ای‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ‌ ﺑﻮده اﻧﺪ‌. اﻳﺎم ﻣﺤﺮم، ﺑﻪوﻳﮋه ﻋﺎﺷﻮرا و رﻣﻀﺎن‌ و اﻋﻴﺎد‌ دﻳﻨﻲ ‬‬‬‬‬‫و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺻﺮف‌ ﻧﻈﺮ‌ از ﺗﻘﺪس و ﺗﺒﺮﻛﺸﺎن در‌ ﻧﻈﺮ‌ ﻣﺮدم، زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای ﻧﺬرﻫﺎی ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻠﻘﻲ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ زﻳﺮا ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻊ ﻛﺜﻴﺮی از ﻣﺮدم‌ و ﺑﻪوﻳﮋه‌ ﮔﺮد آﻣﺪن ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان، اﻣﻜﺎن رﺳﺎﻧﺪن‬‬‬‬‌‬‬‬‬‬‬ ‫ﻏﺬاﻫﺎی‌ ﻧﺬری ﺑﻪ‌ ﮔﺮوﻫﻲ‌ ﺑﻴﺸﺘﺮ‌ از ﻣﺮدم را ﻓﺮاﻫﻢ‌ ﻣﻲﻛﺮد ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬاﻫﺎ،‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺣﻠﻮاﻫﺎ، از‌ ﺟﻤﻠﻪ‌ ﺣﻠﻮای ﺧﻀﺮ ﻧﺒﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در‌ ﻧﻮروز‌ ﻧﺬر‌ ﻣﻲﺷﺪ‌،‬‬‬‬‌‬‬‬‬‬‬ ‫ﺣﻠﻮای ﺳﻮﻫﺎن، ﺷﻠﻪ‌ زرد‌، ﺳﻤﻨﻮ، ﻛﺎﭼﻲ و ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺮﺑﺴﺎﻣﺪﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮراﻛﻲﻫﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺬری‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ. ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﻤﻨﻮ ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﻧﺬرﻫﺎﻳﻲ‌ ﻃﺒﺦ‌ ﻣﻲﺷﺪ‌ ﻛﻪ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﺑﻮد و ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای‬‬‬‬‌‬‬‬‬‬‬ ‫ﻧﺬرﻫﺎی‌ راﺟﻊ‌ ﺑﻪ‌ ﭘﺴﺮان‌، از‌ اﻳﻦرو ﻛﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ ﻋﻮام، ﺳﻤﻨﻮ ﻏﺬای ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ (س) ‫ﺑﻮده و ﺷﻴﺮﺑﺮﻧﺞ ﻏﺬای ﻣﻄﺒﻮع ﻋﻠﻲ (ع) است. ﺣﻠﻮاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﻤﻨﻮ در اﻳﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﺬر‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﻣﻲﺷﺪ وﻟﻲ‌ ﺷﻠﻪزرد ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم و ﻣﺎه رﻣﻀﺎن.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •