عمو زنجیرباف، نماد مبارزه با پلیدی

عمو زنجیرباف، نماد مبارزه با پلیدی

از دیرباز در ایران، آئین ها و مناسبتهای مختلف، با ترانه ها و بازیهای مختلف و پر از شور و هیجان همراه بودند و فضای توام با نشاط و سرزندگی بر این مناسبتها حاکم می کردند.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

از دیرباز در ایران، آئین ها و مناسبتهای مختلف، با ترانه ها و بازیهای مختلف و پر از شور و هیجان همراه بودند و فضای توام با نشاط و سرزندگی بر این مناسبتها حاکم می کردند. بازی عمو زنجیرباف یکی از‌ ایـن‌ بـازیهاسـت که آن را به‌ آئین‌ نوروز‌ ارتباط میدهند. «در‌ این‌ ترانه بــازی عـمـو زنجیربـاف‌ نمـادی‌ از شخصیت عمو نوروز یا همان ایزد باران است که زنجیر زمستان و سرما را‌ از‌ دسـت هـا باز می کند و پشت کوه‌ سیاه‌ می اندازد، آنجا‌ که‌ جـایگاه‌ دیوان اسـت. بابا، نمـادی‌ از بهـار است کـه بـا خود فراوانی و زندگی میآورد، آوای جانوران نیز، نشانی از بیداری‌ طبیعـت‌ و موجودات آن است که یک به‌ یک‌ به‌ پیشواز‌ بهار‌ میروند» روایتی از ترانه بازی عـمو زنـجیرباف به قرار ذیل است : «بـچه هـا: عمو زنجیرباف ؟/ اوستا‌: بله‌ / بچه‌ ها: زنجیر ما رو بافتی؟ / اوستا: بله / بچه‌ ها‌: پشت‌ کوه‌ انداختی؟/ اوستا‌: بله‌ / بچه ها: یه عروس دارم ، از کدوم دروازه ؟/ اوستا: از ایـن دروازه / بچه ها: شپش داره / اوستا: از این دروازه / بچه ها: کک داره / اوستا: از این‌ دروازه / بـچه ها: ساس داره / بچه ها: از این دروازه .» 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •