مکانهای دﻳﻨﻲ و ﻣﺬهبی، بهترین مکان اطعام عمومی

مکانهای دﻳﻨﻲ و ﻣﺬهبی، بهترین مکان اطعام عمومی

‫ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ دﻳﻨﻲ، ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻜﺎﻧﻲ دﻳﻨﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ‌ ﻧﻴﺰ‌، ﻓﻀﺎﻳﻲ‌ ﺑﺮای‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان و زاﺋﺮان و ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺳﺎﺧﺘﻨﺪ. در‌ ﺑﺴﻴﺎری‌ از‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫زﻳﺎرﺗﮕﺎهﻫﺎی ﺷﻴﻌﻲ در اﻳﺮان، اوﻗﺎﻓﻲ ﺑﺮای اﻃﻌﺎم ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد.

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

‫ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ دﻳﻨﻲ، ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻜﺎﻧﻲ دﻳﻨﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ‌ ﻧﻴﺰ‌، ﻓﻀﺎﻳﻲ‌ ﺑﺮای‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان و زاﺋﺮان و ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺳﺎﺧﺘﻨﺪ. در‌ ﺑﺴﻴﺎری‌ از‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫زﻳﺎرﺗﮕﺎهﻫﺎی ﺷﻴﻌﻲ در اﻳﺮان، اوﻗﺎﻓﻲ ﺑﺮای اﻃﻌﺎم ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﺗﻨﻬﺎ در آﺳﺘﺎن ﻗﺪس‬‬‬‬‌‬‬‬‬ ‫رﺿﻮی‌، ﻫﺮ روز ﺣﺪود 750 ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺮﻧﺞ ﻃﺒﺦ و ﻣﻴﺎن ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﺗﻮزﻳﻊ‬‬‬‬‌‬‬‬‬‬‬ ‫ﻣﻲﺷﺪ‌. ﻫﺮ زاﺋﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ روز ﺷﺎم و ﻧﺎﻫﺎر راﻳﮕﺎن درﻳﺎﻓﺖ‌ ﻣﻲﻛﺮد‌ و روزاﻧﻪ 500 ﺗﺎ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫600 ﻧﻔﺮ اﻃﻌﺎم ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ. در ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ (س) در ﻗﻢ‌ ﻧﻴﺰ‌ زاﺋﺮان‌ و ﻓﻘﺮا و ﻏﺮﻳﺒﺎن و‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﺖﻧﺸﺴﺘﮕﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻠﻮ و ﻧﺎن اﻃﻌﺎم ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ. در‌ ﻣﻘﺒﺮه‌ ﺷﻴﺦ ﺻﻔﻲاﻟﺪﻳﻦ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫در اردﺑﻴﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﺰرﮔﻲ از ﻣﺮاﺟﻌﺎن و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﻫﻤﻪ روزه ﻏﺬا‌ ﻣﻲدادﻧﺪ‌ و گزارشها از ﻃﺒﺦ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫35 دﻳﮓ ﺑﺰرگ ﻏﺬا در ﻫﺮ ﺻﺒﺢ و ﺷﺐ و ﺧﻴﺮات ﻛﺮدن آن ﻣﻴﺎن ﻋﻤﻮم‌ ﺳﺨﻦ‌ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •