تاسیس «انجمن آثار ملی» و ساخت آرامگاه فردوسی

تاسیس «انجمن آثار ملی» و ساخت آرامگاه فردوسی

در پاییز سال ١٣٠١ هجری شمسی در عرصۀ فرهنگ و هنر ایران ، اتفاقی تازه افـتـاد. گروهی از رجال بلندپایه که به تاریخ و فرهنگ ایران علاقه‌ منـد‌ بودنـد، انجمنـی بـه نـام «انجمن آثار ملی» را تشکیل دادنـد و هدفشـان حفـظ آثـار ملـی ایـران در زمینـه هـای مختلف فرهنگی و هنری بود.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

در پاییز سال ١٣٠١ هجری شمسی در عرصۀ فرهنگ و هنر ایران ، اتفاقی تازه افـتـاد. گروهی از رجال بلندپایه که به تاریخ و فرهنگ ایران علاقه‌ منـد‌ بودنـد، انجمنـی بـه نـام «انجمن آثار ملی» را تشکیل دادنـد و هدفشـان حفـظ آثـار ملـی ایـران در زمینـه هـای مختلف فرهنگی و هنری بود. بنیانگذاران این انجمن عبـارت بودنـد از حسـن مسـتوفی (مستوفی الممالک )، حسن پیرنیا (مشیرالدوله )، محمد علی فروغی (ذکاءالملـک )، حسـن اسـفندیاری (مـحتشم السلطنه‌ )، ابراهیم‌ حکیمی (حکیم الملـک )، عبدالحسـین تیمورتـاش (سردار معظم )، فیروز میرزا فیـروز (نصـرت الدولـه )، حـاج سـید نصـرالله تقـوی و اربـاب کیخسرو شاهرخ. اهداف اولیۀ انجمن عبارت بود از: تأسیس یک موزه‌ در‌ تهران‌ ، تـأسیس یک کـتابخانـه در تهران‌ ، ثبت‌ و طبقه‌ بندی آثاری که حفظ آنها به عنوان آثار ملی لازم اسـت و صـورت برداشتن از مجموعه های نفیس مربوط به کتابخانه یا‌ موزه‌ که‌ در ایران در تصـرف دولـت و یا مؤسسات ملی‌ است‌. بـا تـوجه بـه نزدیک شدن به هزارمین سـال تـولد فـردوسـی، انجمـن آثـار ملـی تصـمیم گرفت که ساخت‌ بنای‌ آرامگاه‌ فردوسی را آغاز کند. ساخت آرامگاهی که بتواند معرف شخصـیت‌ و اهمیـت فردوسـی بـاشـد، کــار بـسـیار دشواری بود. این دشواری زمانی افزون میشد که نـه اعـتبارات لازم برای ایـن‌ کـار‌ وجـود‌ داشت و نه افرادی که بتوانند متصدی این امر باشـند. یکـی از‌ مهـم‌ تـرین مسـائل بـرای ساخت بـنای آرامـگاه فـردوسی داشتن طرح و نقشه ای بـرای سـاخت ایـن بنـا بـود‌. بنـای‌ آرامگاه‌ شـاعر حماسه سرای ایران باید چنان طراحی و ساخته میشد که فرهنگ ایرانی‌ را‌ کاملا‌ در خود بنمایاند. 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •