تحت فشار قرار دادن دولت ایران از جانب انگلستان

تحت فشار قرار دادن دولت ایران از جانب انگلستان

علی رغم اینکه کابینه وثوق الدوله خدمات زیادی به انگلستان نموده بود که مصداق بارز آن قرارداد 1919 بود انگلستان کماکان به فشارهای سیاسی و اقتصادی خود به دولت ایران ادامه می داد.

کافه تاریخ- سند

 

علی رغم اینکه کابینه وثوق الدوله خدمات زیادی به انگلستان نموده بود که مصداق بارز آن قرارداد 1919 بود انگلستان کماکان به فشارهای سیاسی و اقتصادی خود به دولت ایران ادامه می داد. در این سند نامه وثوق الدوله به سرپرسی کاکس وزیر مختار انگلیس مبنی بر بی مورد دانستن مطالبه شهریه و 100000 تومان وزارت مالیه انگلستان بابت وجوه استقراضی با توجه به مشکلات مالی ایران و شرط پرداخت وجوه مزبور بعد از ورود مستشاران مالی به ایران برطبق قرارداد استقراض اشاره شده است.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •