مامورینی که ایران را در نظر شاه بهشت جلوه می دادند!

مامورینی که ایران را در نظر شاه بهشت جلوه می دادند!

ایران در دهه 1340 اگرچه در فرایند مدرنیزاسیون بود اما شکاف های اقتصادی- سیاسی گسترده ای را در دورن خود تجربه می کرد. بیکاری و محرومیت در جامعه بیداد می کرد؛ اما کم نبودند متملق گویانی که این مشکلات را از چشمان شاه پنهان می کردند و به او نمی گفتند استبدادی که در پیش گرفته چه عواقبی دارد...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

ایران در دهه 1340اگرچه در فرایند مدرنیزاسیون بود اما شکاف های اقتصادی- سیاسی گسترده ای را در دورن خود تجربه می کرد. بیکاری و محرومیت در جامعه بیداد می کرد؛ اما کم نبودند متملق گویانی که این مشکلات را از چشمان شاه پنهان می کردند و به او نمی گفتند استبدادی که در پیش گرفته چه عواقبی دارد:
«وقتی به منزل آمدم روزنامه اطلاعات را روی میز دیدم. چشمم به نطق طولانی شاه افتاد.... من خوب آن را خواندم. قسمت هایی از آن تکرار مکررات گذشته و قسمتی متناقض است. مثلا در یک جا از ترقی ایران و از اینکه وضع اقتصادی خوب شده، کارهای زیادی برای مردم درست شده سخن به میان می آورد و بعد در جای دیگر می گوید که شهبانو به بیمارستانی رفته بود بیش از پنجاه زن به او مراجعه کردند که شوهرهای ما بیکارند، فکری برای کار آنها بکنید. شاه اگر دقیق بود می بایست از طریق این حقیقت واقعه ای که زنش متوجه شد و به او اطلاع داد استفاده نموده بداند وضع بیکاری وبدبختی مردم چیست! نه اینکه به گزارشهای دروغ مامورینی که ایران را در نظرش بهشت جلوه می دهند اعتماد نموده آن را در نطق خود واگو نماید!»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •