روایتی از غارت خانه دکتر مصدق در جریان کودتای 28 مرداد

روایتی از غارت خانه دکتر مصدق در جریان کودتای 28 مرداد

به گواه تاریخ و شاهدان عینی، در جریان کودتای 28 مرداد و هجوم کودتاچیان به منزل دکتر مصدق، اموال مصدق همه غارت شد و خانه به صورت ویرانه‏اى درآمد...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

به گواه تاریخ و شاهدان عینی، در جریان کودتای 28 مرداد و هجوم کودتاچیان به منزل دکتر مصدق، اموال مصدق همه غارت شد و خانه به صورت ویرانه‏اى درآمد. تمام اثاث خانة مصدق به وسیلة اراذل و اوباش و نظامیان وظیفه غارت شد و چند روز بعد ستاد ارتش بخشنامه‏اى محرمانه در مورد اموالى که به وسیلة سربازان در خیابانها فروخته مى‏شود، داد و مقدارى از آن اموال را جمع‏آورى کرده، به خانم دکتر مصدق برگرداند. حتى سرویس قاشق چنگال و بشقاب خانة مصدق به غارت رفت. اما اسناد و مدارک سیاسى و تاریخى مربوط به نفت و مذاکرات با انگلیسیها و آمریکاییها که در گاوصندوق مصدق بود، به وسیلة افرادى از کودتاگران که با استفاده از کپسول اکسیژن در گاوصندوق را گشودند، به دست آمد و به نقطة امنى منتقل شد. جالب اینکه چندى بعد عینک مطالعة دکتر مصدق که در خانه و در اتاق خواب او پیدا شده بود، در دادگاه به وى برگردانده شد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •