غارت خزانه ناصرالدین شاه پس از مرگش

غارت خزانه ناصرالدین شاه پس از مرگش

در خاطرات تاج السلطنه آمده است که پس از گذشت چند روز از مرگ ناصرالدین شاه صدر اعظم و برادرش امین الملک به اندرون آمدند و هر چه پول در خزانه بود را خالی کردند...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

در خاطرات تاج السلطنه آمده است که پس از گذشت چند روز از مرگ ناصرالدین شاه صدر اعظم و برادرش امین الملک به اندرون آمدند و هر چه پول در خزانه بود را خالی کردند:

« روزهای و شب ها به سرعت می گذشت. این سرای با عظمت و شکوه که در تمام ساعات شبانه روز غرق در مسرت و شادمانی بود، در یک سکوت وحشتناک درد انگیزی محصور شده! جز صدای گریه و ناله، صدای دیگری نبود... پس از چند روز دیگر، امین الملک، برادر صدر اعظم، که در آن وقت خزانه دار بود، با صدراعظم اندرون آمده به خزانه رفتند. مقدار گزافی، بلکه هر چه پول در خزانه بود، تمام را به بهانه ی این که مظفرالدین شاه مقروض است و باید به تبریز پول بفرستیم، خارج کرده. هیجده روز تمام، روزی سی چهل نفر سرایدار از صبح تا شام کیسه های پول را برده، تحویل خزانه ی بیرون میکردند. و از خزانه بیرون هم تمام فشنگ شده، نقل و تحویل به خانه ی امین الملک شده. مقداری در همان جا مانده، باقی به اندرون صدراعظم تحویل می شد.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •