شاه واسه هر کی اعلیحضرت باشه واسه من نیست!

شاه واسه هر کی اعلیحضرت باشه واسه من نیست!

عصمت الملوک دولتشاهی در مصاحبه اش با آقای خسرو معتضد در مورد تاج الملوک (ملکه مادر) می گوید: «اعلیحضرت یک روز آمده بودند پشت در اتاق من ایستاده بودند. اتفاقاً آن روز ملکه آمده بودند خانه من داد و فریاد می کردند. می گفتند تو واسه چی آمده ای اینجا؟ چرا زنِ شوهر من شدی؟ کی به تو اجازه داد بیایی هووی من بشوی؟ ....

کافه تاریخ- کشکول

 

 عصمت الملوک دولتشاهی در مصاحبه اش با آقای خسرو معتضد در مورد تاج الملوک (ملکه مادر) می گوید: «اعلیحضرت یک روز آمده بودند پشت در اتاق من ایستاده بودند. اتفاقاً آن روز ملکه آمده بودند خانه من داد و فریاد می کردند. می گفتند تو واسه چی آمده ای اینجا؟ چرا زنِ شوهر من شدی؟ کی به تو اجازه داد بیایی هووی من بشوی؟ من خونسرد بودم. جواب دادم اختیار من دست پدرم بود. شوهر شما که حالا شوهر من هم هستند، با ابوی من صحبت کردند؛ اجازه ازدواج با من را هم گرفتند. حالا شما اگه ایرادی داری برو به اعلیحضرت بگو، چرا به من می گویی؟ ایشان فرمودند: زکی اعلیحضرت کیه دیگه؟ این آقا در منزل ما بوده، صاحب منصب زیردست بابام بوده. واسه هر کی اعلیحضرت باشه واسه من نیست! اعلیحضرت پشت در بودند. آمدند تو با عصا رفتند به طرف ایشان، ایشان هم فوراً فرار کردند. خیلی از شوهر خودشان می ترسیدند.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •