پلیس گردشی قجری، یا همان گشت انتظامی امروزین

پلیس گردشی قجری، یا همان گشت انتظامی امروزین

از زمان ایجاد‌ پلیس‌ و دستگاه‌ جدید امنیت در‌ تهران‌ تقریبا دیگر نامی از‌ گزمه‌ که شب هنگان مامور حفظ امنیت بودند،دیده نمی شود ولی در مقابل آن اصطلاحی به نام «پلیس گردشی » ایجاد شـد‌. وظـایف‌ ایـن منـصب آن- گونه که از‌ گزارشات‌ نظمیه تهران‌(١٣٠٥‌-١٣٠٢ق‌ ) برمی آید چنـین بـود‌...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

از زمان ایجاد‌ پلیس‌ و دستگاه‌ جدید امنیت در‌ تهران‌ تقریبا دیگر نامی از‌ گزمه‌ که شب هنگان مامور حفظ امنیت بودند،دیده نمی شود ولی در مقابل آن اصطلاحی به نام «پلیس گردشی » ایجاد شـد‌. وظـایف‌ ایـن منـصب آن- گونه که از‌ گزارشات‌ نظمیه تهران‌(١٣٠٥‌-١٣٠٢ق‌ ) برمی آید چنـین بـود‌:« پـنج شـنبه ٢٥ ذی قعده ١٣٠٣ق . محله عودلاجان، دیشب هفت ساعت از شب رفته پلیس‌ های‌ گردشی ملاحظـه می نمایند که دکان‌ مشهدی حسن‌ نـام‌ تـنباکو فروش‌ باز‌ است و صاحبش فراموش‌ کرده‌ دکـان را قفل ننموده، رفته است . فورا فرستاده صاحب دکان را حاضر نموده و دکـانش را بـی‌ عیـب‌ و نقص‌ دیده، بسته می رود.»  گزارشهایی از این‌ دست‌ به‌ وفور‌ در‌ میـان‌ گـزارشـات نـظمیـه آن زمان دیده می شود که می تواند راهنمای ما بـرای شـناخت وظـایف و تغییراتـی باشـد کـه در منصب گزمه روی داده است :«جمعه ٢٠ ذی‌ الحجه ١٣٠٤ ق. محلـه سـنگلج . دیـشب هفـت ساعت از شب رفته پلیس های گردشی مـلاحظه مـی نـمایند که درب خانـه آقـا سـید اســماعیل خـواجه درب حـرمخانه مبارکه باز است ، اهل خانه‌ را‌ خبر کرده، آمده درب را بـسته و امتنـان حاصل می نمایند.» در نوشته فوق دیگر صحبت از« گزمه »،« شحنه » و«میرشب » نـیست و بـازار و خـیابان به پلیس سپرده شده است ولی وظایفی‌ که‌ او بر عـهده دارد هـمـان اسـت کـه گزمـه پیش از این برعهده داشت. بررسی و جستجو در میان چنـین گزارشـاتی مـا را بـه ماهیـت‌ و عملکرد‌ این مناصب نزدیک می کند‌. 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •