کاریکاتور عامل هویت ساز روزنامه های ایرانی

کاریکاتور عامل هویت ساز روزنامه های ایرانی

در تاریخ معاصر ایران کاریکاتور بـه عنوان یک متاع‌ تازه‌ رسیده به بازار طنز، دوستداران شیفته و مـشتریان پر و پا قـرصی پیـدا کرده بود و از این رهگذر، صدر نشین و زینت‌بخش صفحهء اول‌ روزنامه‌های فکاهی شد و جایگاه انحصاری ویژه‌ای را برای خود دست‌ و پا‌ کـرد ‌ ‌کـه تا امروز آن را همچنان حفظ کرده است.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

در تاریخ معاصر ایران کاریکاتور بـه عنوان یک متاع‌ تازه‌ رسیده به بازار طنز، دوستداران شیفته و مـشتریان پر و پا قـرصی پیـدا کرده بود و از این رهگذر، صدر نشین و زینت‌بخش صفحهء اول‌ روزنامه‌های فکاهی شد و جایگاه انحصاری ویژه‌ای را برای خود دست‌ و پا‌ کـرد ‌ ‌کـه تا امروز آن را همچنان حفظ کرده است. چون از یک سو،ترسیم کاریکاتور علاوه بـر ذوق و شـوق در طـنزپردازی، نیازمند مهارت‌ در نقاشی و توانایی در اغراق‌ و بزرگ نمایی‌ (اگزاژره) بود و از سوی دیگر،شباهت چندانی‌ بین این نـوع تصویرسازی با شیوهء نقاشی معمول بین نقاشان و تصویرسازان سنتی ایران‌ وجود نداشت،لذا تـعداد کسانی که در ابتدای کـار‌، وارد‌ ایـن‌ عرصهء هنری شدند،بسیار کم‌ و حجم‌ تولید‌ آنها اندک بود.اما همین تولید اندک،از چنان جذابیت و مطلوبیتی برخوردار بود که از دیدگاه قشر روزنامه‌خوان،بارزترین نشانهء شناخت‌ هویت‌ روزنامه‌ تلقی می‌شد و بـه تبع آن‌ از سوی روزنامه‌نگار‌،به‌ عنوان مهمترین عامل هویت‌ساز روزنامه،مورد توجه قرار گرفت. 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •