چرا زنان دربار قاجاری علاقه وافری به دخالت در سیاست داشتند؟

چرا زنان دربار قاجاری علاقه وافری به دخالت در سیاست داشتند؟

در تاریخ معاصر ایران تحلیل های گوناگونی در خصوص دلایل دخالت زنان دربار قجری در حوزه سیاست و قدرت نوشته شده است. به نظر می رسد در‌ جامعه‌ای که برای زنان ارزش چندانی قائل نمی‌شدند یکی از علل‌‌ دخـالت‌ زنـان‌ در امور دستیابی به قدرت، نفوذ، امنیت و ثروت بود و به همین‌ جهت نیز آنـان نـیز چـون مردان ‌‌به‌ زد و بند و توطئه و اعمال نفوذ در امور سیاسی می‌پرداختند.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

در تاریخ معاصر ایران تحلیل های گوناگونی در خصوص دلایل دخالت زنان دربار قجری در حوزه سیاست و قدرت نوشته شده است. به نظر می رسد در‌ جامعه‌ای که برای زنان ارزش چندانی قائل نمی‌شدند یکی از علل‌‌ دخـالت‌ زنـان‌ در امور دستیابی به قدرت، نفوذ، امنیت و ثروت بود و به همین‌ جهت نیز آنـان نـیز چـون مردان ‌‌به‌ زد و بند و توطئه و اعمال نفوذ در امور سیاسی می‌پرداختند. دسته بندی‌های درباریان حتی‌ بـه‌ داخـل‌ اندرون شاه نیز سرایت می‌کرد، چنانچه اعتماد السلطنه می‌نویسد که «امین اقدس مـخلص الخـاص‌ صـدر‌ اعظم»ب ود که می‌خواست پس از مرگ او نیز دستگاه او را دست‌ نخورده‌ نگه بدارد، نایب‌ السلطنه‌ می‌خواست اغـول بـیگه را رییس خلوت اندرون کند. سپس اضافه می‌کند که «در معنی انیس الدوله و اغول بـیگه و بـاغبانباشی(یـکی‌ دیگر از صیغه‌های شاه) در میان نیست، صدر اعظم است و نایب‌ السلطنه.» آنچه که از مطالعه تاریخ معاصر ایران به دست می آید این است که زنان در عزل و نصب حکّام و اعـطای لقـب و مـقام نیز گاه بی تأثیر نبودند. نقش امین اقدس در عزل میرزا حسین خـان مـشیر الدوله را باید نمونه‌ای از این‌ تأثیر‌ دانست‌.رجال نیز که در تکاپوی پست و مقام بودند و یا با مشکلاتی رو بـرو مـی‌شدند،بوسیله انواع واسطه‌ها با زنان پر نفوذ درباری تماس می‌گرفتند، و احتمالا هدایایی نـیز در ایـن‌ بین‌ رد و بدل می‌شد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •