مشاجره مدرس و سیدیعقوب

مشاجره مدرس و سیدیعقوب

مدرس یکی از مخالفان صریح حکومت نظامی در کشور بود و رسیدگی به آن را ارجح‌تر از سایر مسائل می‌دانست.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

علیرغم آنکه بعد از کودتای رضاخان، بارها و به بهانه‌های مختلف حکومت نظامی ایجاد شد و فضای سیاسی کشور سنگین گردید؛ اما برخی از حامیان رضاخان به جای پرداختن به این موضوع، بررسی مسائل مربوط به اتباع بیگانه همچون کشته شدن دو تن از افراد کنسولگری آمریکا در ایران را بر مواردی چون حکومت نظامی کشور ارجح می‌دانستند:
«روز ۲۹ رئیس الوزراء سردار سپه با وزرا آمدند مجلس. اول رئیس مجلس نطق مختصری کرد مبنی بر اظهار تأسف از واقعه اسف آور کشته شدن دو تن از سفرای خارجه آمریکا که ملت نجیب مهمان نواز که مشهور آفاق است به این جهت لکه دار شده است. البته باید دولت به ای نحو کان آشوب طلب‌های این اتفاق را دستگیر و تنبیه سخت بنماید که شبیه پیدا نکند. بعد ذکاء الملک وزیر خارجه یک نطق شبیه به نطق مؤتمن الملک رئیس مجلس نمود و گفت به همین واسطه دولت حکم به حکومت نظامی‌ داده است. به امید خداوند بزودی اشرار دستگیر خواهند شد. پس از آن رئیس مجلس اظهار کرد راجع به دستور باید حرف زد یا در این باب، مدرس در جواب گفت من عرضی دارم. رئیس مجلس در چه باب؟ گفت اول اظهار تأسف از این واقعه بعد در باب حکومت نظامی‌در این موقع سید یعقوب وکیل فارس به مدرس حمله کرد که چرا نمی‌گذاری ایران آرام بشود. مدرس به او متغیر شد. سید فریاد کرد. مدرس بد گفت.
هرچه رئیس زنگ زد اعتنا نکرد. سید یعقوب گفت مگر ایران مال توست. مدرس جواب داد البته مال من است. وکیل ملت هستم. ایران از من است. وکیل ایران هستم. هر چه مضر باشد دفاع می‌کنم. در این موقع رئیس مجلس از مجلس خارج شد. تمام و کلاء بر حسب وظیفه هر وقت که رئیس خارج شود باید تمام وکلاء خارج شوند خارج شدند. مجلس به هم خورد. سردار سپه با وزراء هم بیرون آمدند. دوباره مجلس رسمی‌شد. همه بر گشتند. مدرس آمد پشت «تریبون». به اجازه رئیس که در جواب مدرس فرمودند بیان اول را در باب تأسف از این واقعه امریکائی اظهار کنید ولی در باب حکومت نظامی ‌چیزی امروز نگوئید. مدرس نطقی تأسف از این واقعه بیان کرد. بعد از ختم بیان گفت چون رئیس مجلس امر کردند چیزی در باب حکومت نظامی‌بیان نکنم اطاعت دارم، ولی تا در باب حکومت نظامی‌ در مجلس مذاکره نشود نباید در خارج اثری داشته باشد.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •