سندی ازکتک‌کاری مردم عادی توسط  سپهبد حاجعلی کیا

سندی ازکتک‌کاری مردم عادی توسط سپهبد حاجعلی کیا

طبق گزارش شهربانی کل کشور ساعت 9 صبح روز 25 / 6 / 28 سرهنگ کیا افسر ارتش که با اتومبیل جیپ شماره 1291 در سه راه امین‌حضور به علت نامعلومی جلوی اتومبیل باری شماره 5354 شرکت آراسته را گرفته و مصطفی راننده اتومبیل را کتک زده، راننده مذکور به بهداری اعزام و یک هفته درمان جهت او تعیین گردیده است.

کافه تاریخ- سند

 

بنا به گواه تاریخ  نخبگان سیاسی پهلوی دوم و همچنین فرماندهان و امرای ارتش خود را از مردم عادی برتر می پنداشتند و یکی از بزرگ ترین مولفه هایی که در سقوط پهلوی دوم تاثیر زیادی داشت شکاف بین مردم و نخبگان سیاسی و نظامی بود. موضوعی که در این سند به وضوح دیده می شود.   طبق گزارش شهربانی کل کشور ساعت 9 صبح روز 25 / 6 / 28 سرهنگ کیا افسر ارتش که با اتومبیل جیپ شماره 1291 در سه راه امین‌حضور به علت نامعلومی جلوی اتومبیل باری شماره 5354 شرکت آراسته را گرفته و مصطفی راننده اتومبیل را کتک زده، راننده مذکور به بهداری اعزام و یک هفته درمان جهت او تعیین گردیده است.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •