معماری داخل خانه‌ ایرانیان در عصر قاجاریه

معماری داخل خانه‌ ایرانیان در عصر قاجاریه

معماری داخل خانه‌ ایرانیان در دوره قاجار از جایگاه زن در جامعه تأثیر می‌گرفت که این‌جایگاه نیز به نوبه‌ خود بر مبنای فرامین اسلام‌ شیعی‌، مـذهب رسـمی مملکت، مشخص شده بود. از آنجا که زنان می‌بایست از مردان جدا باشند، خانه‌های کسانی که توان مالی کافی داشتند می‌بایست دو قسمت می‌داشت...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

معماری داخل خانه‌ ایرانیان در دوره قاجار از جایگاه زن در جامعه تأثیر می‌گرفت که این‌جایگاه نیز به نوبه‌ خود بر مبنای فرامین اسلام‌ شیعی‌، مـذهب رسـمی مملکت، مشخص شده بود. از آنجا که زنان می‌بایست از مردان جدا باشند، خانه‌های کسانی که توان مالی کافی داشتند می‌بایست دو قسمت می‌داشت: یکی اندرونی(داخلی) برای زنان‌ و نیز آن مردانی که مـذهب مـجاز می‌شمرد(مـردان محرم)،و دیگری بیرونی(خارجی)برای مردان. این شکل از جداسازی در محل زندگی مردم فقیر که ممکن بود تـنها یک اتاق باشد نیز‌ برقرار‌ بود، و در اینجا برای جداسازی از پرده یا وسـیلهء جـداکنندهء دیـگری استفاده می‌کردند. اساسا نقشه خانه ثروتمندان و فقرا یکی بود،تنها در خانهء فقرا خانواده‌هایی متعدد همان فضایی را اشـغال‌ ‌ ‌مـی‌کردند‌ که در خانهء ثروتمندان تنها جای یک خانواده بود. در ورودی خانهء ثروتمندان به راهرو بـاریکی بـاز مـی‌شد که در آن یک قاپچی یا دربان گماشته شده بود تا‌ هر‌ وقت لازم می‌شد سریع در خانه را بـاز کند.این راهروی باریک به فضایی هشت‌گوش به نام«هشتی»می‌رسید که در آن دو در روبـروی هم وجود داشت کـه‌ یـکی‌ به‌ بیرونی و دیگری به اندرونی می‌رفت‌.دری‌ که‌ به اندرونی می‌رفت غالبا با پرده‌ای پوشیده شده بود که آن را از در بیرونی مشخص می‌کرد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •