مطالب مرتبط با واژه 'محاسبات'

    اختلاس در آذربایجان

    این و امثال اینگونه اختلاسات که در توالی و تکرر است، مادامی که بودجه کشور ثابت و یک موازنه مالیه متقن و قطعی نداریم، مادامی که یک دیوان محاسبات منتظمی نداریم، مادامی که واردات و مصارفات دولتی از روی قوانین معینه استحصال و توزیع نمی شود...
    1395/3/31 17:34
1