مطالب مرتبط با واژه 'ساد'

    دربار پهلوی مرکز هرزگی، شرارت، فساد، زد و بند و اعمال نفوذ می باشد

    گزارش سازمان سیا از دربار ایران در دهه پایانی رژیم پهلوی

    در دوران حکومت محمدرضاشاه، خصوصاً در دهه 1350 هم شاهد انحصارات و مالکیت های دولتی هستیم و هم شبه انحصارات و مالکیت های فردی مقامات دولتی بخصوص شاه و درباریان. درآمدهای سرشار نفتی در دهه 1350 فساد رسمی را به سطحی بی سابقه رساند.
    1397/12/24 07:32
1