مطالب مرتبط با واژه 'مناطق'

    پوشاک دختران در اوایل تشکیل سلطنت پهلوی

    پوشاک ایرانی ها طی سالهای اولیه ی سلسله ی پهلوی،به طور کلی شبیه پوشاک دوره قاجار بود که اختلاف میان اقوام، روستاها، مناطق و نیز طبقات اجتماعی را منعکس می ساخت.
    1398/10/7 21:12
1