کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 19 خرداد 1399 ساعت 20:16 https://www.cafetarikh.com/news/41961/عباسی-رایج-ترین-پول-عصر-صفوی -------------------------------------------------- پول های رایج ایران در عصر صفوی عنوان : عباسی رایج ترین پول عصر صفوی -------------------------------------------------- پول ایـران در دوره صـفویه بیشتر نقره و مس بود، البته در این دوره پول طلا هم ضرب می‌شد،ولی بیشتر جنبه تشریفاتی داشت‌ و در‌ موقع‌ جشن تولد شاه یا جلوس‌ او‌ مقداری‌ سکه طلا ضرب می‌کردند و به عنوان عیدی بـه مـردم می‌دادند و این سکه‌ها در تجارت رواجی نداشت. متن : کافه تاریخ- کافه هنر   پول ایـران در دوره صـفویه بیشتر نقره و مس بود، البته در این دوره پول طلا هم ضرب می‌شد،ولی بیشتر جنبه تشریفاتی داشت‌ و در‌ موقع‌ جشن تولد شاه یا جلوس‌ او‌ مقداری‌ سکه طلا ضرب می‌کردند و به عنوان عیدی بـه مـردم می‌دادند و این سکه‌ها در تجارت رواجی نداشت. عباسی‌ بزرگترین واحد پول نقره بود که شاه عـباس صـفوی آن را ضـرب کرد و به نام‌ او‌ به‌ "عـباسی‌" مـعروف شـد. این پول برابر با 200 دینار بود‌ و دو مثقال نقره وزن داشت،ولی بعدها وزن آن به یک مثقال رسید. بعد از "عباسی‌" از لحاظ‌ ارزش‌،"محمدی‌‌" است که بـرابر بـا 100 دیـنار بود و به وسیله سلطان محمد‌ خدا‌ بنده،پدر شـاه عـباس مرسوم شده و به نام او"محمدی‌" نام گرفته بود."شاهی‌" از عباسی‌ و محمدی‌ کوچکتر‌ بود که 20/1 گرم وزن و معادل 50 دینار ارزش داشت.کـوچکترین سـکه‌ نـقره‌ رایج‌ در عهد صفویه ‌"بیستی‌" نام داشت که برابر با 20 دیـنار بود و هر شاهی‌ 5/1 بیستی‌ می‌ارزید‌. توضیح این که سکه بیستی مدتی بعد از جریان خارج شد و دیگر رواج نداشت‌."تـومان‌‌"هـم یـک واحد دیگر بود که البته صورت خارجی نداشت و به عنوان واحـد‌ مـحاسباتی‌ به‌ کار می‌رفت و معادل 50 عباسی بود.