کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 26 تير 1397 ساعت 10:08 https://www.cafetarikh.com/news/37101/گوشه-مانور-نیروی-دریایی-ایران-آبهای-خلیج-فارس -------------------------------------------------- عنوان : گوشه ای از مانور نیروی دریایی ایران در آبهای خلیج فارس -------------------------------------------------- با تحکیم حکومت پهلوی دوم پس از کودتای 28 مرداد 1332 هـ ش، زمینه‌های تدریجی برای افزایش نقش‌آفرینی منطقه‌ای دولت شاهنشاهی مهیا گردید. این فرآیند در اواخر دهة 40 ﻫ.ش/ 60م، به ویژه در سال‌های واپسین رژیم پهلوی، روند شتابانی به خود گرفت که از مجموعه عوامل به هم پیوستة خارجی و داخلی تأثیر پذیرفته بود. متن : کافه تاریخ- عکس   با تحکیم حکومت پهلوی دوم پس از کودتای 28 مرداد 1332 هـ ش، زمینه‌های تدریجی برای افزایش نقش‌آفرینی منطقه‌ای دولت شاهنشاهی مهیا گردید. این فرآیند در اواخر دهة 40 ﻫ.ش/ 60م، به ویژه در سال‌های واپسین رژیم پهلوی، روند شتابانی به خود گرفت که از مجموعه عوامل به هم پیوستة خارجی و داخلی تأثیر پذیرفته بود. پایان استعمار بریتانیا در خلیج فارس، دکترین مشارکت جمعی آمریکا، افزایش قیمت نفت پس از جنگ اعراب و اسرائیل و سیاست غرب در تسلیح گستردة ایران از این نمونه بودند. بودجة نیروی دریایی، که در سال‌های 1342-1347ﻫ.ش/ 1963-1968م تنها 5/5 میلیون دلار بود، در سال‌های 1347-1352ﻫ.ش/ 1968-1973م به 55 میلیون دلار و بین سال‌های 1352-1357ﻫ.ش/1973-1978م  به 200/1 میلیون دلار افزایش یافت.