کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 28 خرداد 1397 ساعت 12:10 https://www.cafetarikh.com/news/37012/چهره-پوشاک-دو-رقاصه-مطرب-دوره-قاجار -------------------------------------------------- عنوان : چهره و پوشاک دو رقاصه و مطرب در دوره قاجار -------------------------------------------------- چهره و پوشاک دو رقاصه و مطرب در دوره قاجاریه متن : کافه تاریح- عکس   چهره و پوشاک دو رقاصه و مطرب مرد در دوره قاجاریه