کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 12 اسفند 1396 ساعت 19:53 https://www.cafetarikh.com/news/36674/آداب-خاص-نوشیدن-آب-زندگی-ایرانیان -------------------------------------------------- عنوان : آداب خاص نوشیدن آب در زندگی ایرانیان -------------------------------------------------- ایرانیان قدیم در  ﻧﻮﺷﻴﺪن‌ آب ﻧﻴﺰ  آموزه های دینی و مذهبی را رعایت می کردند. به عنوان مثال ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻳﺎ در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺴﺘﺎده آب ‫ﻧﻤﻲﻧﻮﺷﻴﺪﻧﺪ؛ اﮔﺮ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ در‌ ﻫﻨﮕﺎم‌ ﻏﺮوب‌ آب ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ‫ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ‌ و ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه آب ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﺑﺮای ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ . . . متن : کافه تاریخ- سبک زندگی   ایرانیان قدیم در  ﻧﻮﺷﻴﺪن‌ آب ﻧﻴﺰ  آموزه های دینی و مذهبی را رعایت می کردند. به عنوان مثال ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻳﺎ در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺴﺘﺎده آب ‫ﻧﻤﻲﻧﻮﺷﻴﺪﻧﺪ؛ اﮔﺮ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ در‌ ﻫﻨﮕﺎم‌ ﻏﺮوب‌ آب ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ‫ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ‌ و ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه آب ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﺑﺮای ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ. ﻛﺴﻲ ﻛﻪ آب ﻣﻲﻧﻮﺷﻴﺪ، ﺑﺮ اﻣﺎم ‫ﺣﺴﻴﻦ (ع) ﺳﻼم ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻳﺰﻳﺪ‌ را‌ ﻟﻌﻨﺖ‌ ﻣﻲﻛﺮد. در ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻲﻫﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﺴﻲ ‫ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻮﻛﺮی را ﺑﺮای آوردن‌ آب‌ ﺻﺪا ﻛﻨﺪ ﻳﺎ از ﻛﺴﻲ بﺨﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﺪح آب را ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ، ﺑﺎ ‫ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ‌ ﻣﻲﮔﻔﺖ‌: «ﻟﻌﻨﺖ‌ ﺑﺮ ﻳﺰﻳﺪ!». رﺳﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم آب ﻧﻮﺷﻴﺪن در ﻣﺠﺎﻟﺲ، ﻛﻮدﻛﺎن‌ ‫و‌ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻫﺎ‌ را ﺑﺮ ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎ ﻣﻘﺪم ﺑﺪارﻧﺪ و اﻳﻦ از ﻣﻌﺪود ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨﺘﻲ‌ ‫ﭘﺪرﺳﺎﻻراﻧﻪ‌ اﻳﺮاﻧﻲ‌، ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎ ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ. منبع: ابراهیم موسی پور، مناسبات دین با فرهنگ غذایی مردم ایران در دوران صفوی – قاجاری، فصلنامه تاریخ و تمدن اسلامی، پاییز و زمستان 1390، شماره 14، ص 117