کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 1 تير 1397 ساعت 14:06 https://www.cafetarikh.com/news/37024/کالسکه-تشریفات-شاهنشاهی-زمان-ناصرالدین-شاه -------------------------------------------------- عنوان : کالسکه تشریفات شاهنشاهی در زمان ناصرالدین شاه -------------------------------------------------- نمونه ای از کالسکه سلطنتی شش اسبی در زمان ناصرالدین شاه در محل میدان مشق در تهران متن : کافه تاریخ- عکس   نمونه ای از کالسکه سلطنتی شش اسبی در زمان ناصرالدین شاه در محل میدان مشق در تهران