کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 15 خرداد 1397 ساعت 0:38 https://www.cafetarikh.com/news/36971/ملیجک-دربار-آغوش-ناصرالدین-شاه -------------------------------------------------- عنوان : ملیجک دربار در آغوش ناصرالدین شاه -------------------------------------------------- غلامعلی خان ملیجک عزیزالسلطان و سردار محترم بی آنکه خود بخواهد کودکی بیش نبود که به عزیزی ناصرالدین شاه قاجار منصوب شد و علاقه شاه به او نفرت درباریان و اندرون را در پی داشت. متن : کافه تاریخ- عکس   غلامعلی خان ملیجک عزیزالسلطان و سردار محترم بی آنکه خود بخواهد کودکی بیش نبود که به عزیزی ناصرالدین شاه قاجار منصوب شد و علاقه شاه به او نفرت درباریان و اندرون را در پی داشت. با مرگ ناصرالدین شاه، دیگر عزیز سلطانی نبود. غلامعلی خان عزیزالسلطان سردار محترم شاهد سقوط سلسله قاجار و روی کار آمدن سلسله پهلوی بود و در دوره سلطنت در شهریور 1318 در تهران درگذشت. پس از مرگ عزیزالسلطان سفیر انگلیس بلافاصله در منزل وی حاضر شد تا پس از تسلیت به خانواده اش حمایل و نشانی را که ملکه ویکتوریا، ملکه انلگیس در سفر سوم ناصرالدین شاه به وی اعطاء کرده بود باز پس گیرد.