کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 16 ارديبهشت 1397 ساعت 16:08 https://www.cafetarikh.com/news/36855/رضاخان-آزمایشگاهی-ترکیه -------------------------------------------------- عنوان : رضاخان در آزمایشگاهی در ترکیه -------------------------------------------------- رضاخان در سفر خود به ترکیه تلاش نمود از تمامی بخشهای اقتصادی، سیاسی، نظامی و... ترکیه بازدید نماید تا به اصطلاح آثار پیشرفت و توسعه غربی شدن در این کشور را مشاهده نماید و با اجرای پروژه نوسازی خود در ایران، گام بلندی در راستای غربی شدن جامعه ایران بردارد. متن : کافه تاریخ- عکس   رضاخان در سفر خود به ترکیه تلاش نمود از تمامی بخشهای اقتصادی، سیاسی، نظامی و... ترکیه بازدید نماید تا به اصطلاح آثار پیشرفت و توسعه غربی شدن در این کشور را مشاهده نماید و با اجرای پروژه نوسازی خود در ایران، گام بلندی در راستای غربی شدن جامعه ایران بردارد. در این تصویر رضاشاه پهلوی در حال بازدید از یک آزمایشگاه در ترکیه مشاهده می شود.