کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 4 تير 1397 ساعت 11:16 https://www.cafetarikh.com/news/37034/کابوس-دائمی-رضاخان -------------------------------------------------- عنوان : کابوس دائمی رضاخان -------------------------------------------------- یکی از رویدادهایی کـه پس از واقـعه جـمهوری خواهی رضاخان اتفاق افتاد قتل‌ ماژور ایمبری،کنسول آمریکا در تهران بود. گرچه هنوز ریشه‌های این‌ حادثه بـرای مـبارزه و دفع مخالفین خود می‌باشد‌. متن : کافه تاریخ- کشکول   یکی از رویدادهایی کـه پس از واقـعه جـمهوری خواهی رضاخان اتفاق افتاد قتل‌ ماژور ایمبری،کنسول آمریکا در تهران بود.گرچه هنوز ریشه‌های این‌ حادثه بـرای مـبارزه و دفع مخالفین خود می‌باشد‌. پس‌ از قتل ایمبری در تهران، به ریاست سرتیپ مـرتضی یـزدان‌پناه حـکومت نظامی اعلام شد؛ بطوریکه زندان نظمیه مملو از آزادیخواهان و طرفداران مدرس گردید. جراید طرفدار رضاخان نـیز بـا اسـتفاده از‌ این‌ واقعه،اقلیت‌ مجلس و مخالفین خود را هدف قرار داده و سعی داشتند گناه ایـن قـضیه را به گردن‌ آنها بیندازند‌ و این در شرایطی بود که جراید اقلیت همه در توقیف و مدیران‌‌ آن‌ در‌ تحصن بـودند.در مـجلس نیز طرفداران سردار سپه با جار و جنجال‌ مانع استفاده از اقلیت از تریبون ‌‌مـجلس‌ جـهت دفاع از خویش می‌شدند. حسین مکی در تاریخ بـیست‌ساله در ایـن بـاره‌ چنین‌ می‌گوید‌: «تنها چیزی که همواره سـردار سـپه از آن می‌ترسید که یکی انتقاد در جراید بود‌ و دیگر انتقاد در مجلس،جراید اقلیت را یکباره تـوقیف و از قـلم‌ آنها راحت‌ شده بود.در مـجلس‌ هـم‌ که مـی‌خواستند انـتقاد یـا حمله شدیدی‌ به او بنمایند طرفدارانش بـا جـار و جنجال نمی‌گذاشتند اقلیت حرفهای خود را بزند.»   منبع:حـسین مـکی‌ تاریخ بیست‌ سالهء‌ ایـران، ج 2، تهران، امیرکبیر، 1358، ص 125