کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 7 فروردين 1402 ساعت 17:24 https://www.cafetarikh.com/news/49131/جشن-سالروز-کودتا-توسط-احزاب-فرمایشی -------------------------------------------------- عنوان : جشن سالروز کودتا توسط احزاب فرمایشی -------------------------------------------------- شاه در سفرهای سال1335 خود به امریکا و چند کشور اروپایی و هندوستان و ترکیه  برای آن‌که هم سرپوشی بر دیکتاتوری رژیم بگذارد و هم بر اساس الگوی نظام‌های دو حزبی امریکا و انگلستان رفتار کند، دو حزب مردم(اقلیت) به رهبری اسدالله علم و ملیون(اکثریت) به رهبری منوچهر اقبال، تشکیل داد. متن : پس از آن‌که شاه توانست در سال‌های بعد از کودتای 28مرداد1332، نهادهای مشارکت قانونی و نیروها و سازمان‌های اجتماعی غیر رسمی را به کلی نابود سازد و فعالیت آنها را ممنوع کند. در سفرهای سال1335 خود به امریکا و چند کشور اروپایی و هندوستان و ترکیه  برای آن‌که هم سرپوشی بر دیکتاتوری رژیم بگذارد و هم بر اساس الگوی نظام‌های دو حزبی امریکا و انگلستان رفتار کند، دو حزب مردم(اقلیت) به رهبری اسدالله علم و ملیون(اکثریت) به رهبری منوچهر اقبال، تشکیل داد. هدف اصلی این احزاب که کمربند سیاسی را تشکیل می‌دادند: ‌1- یکی مشروعیت بخشیدن به رژیم در نزد افکار عمومی  2- حفظ رژیم در مواقع خطر بود. زیرا رژیم می‌دانست اگر فضای باز سیاسی اعلام کند، عملا قدرت اداره‌ی جامعه را ندارد و بنابراین دموکراسی هدایت شده و در خدمت رژیم را ضامن بقاء و مشروعیت خود می‌دانست.