کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 13 بهمن 1396 ساعت 1:16 https://www.cafetarikh.com/news/36596/تحریف-داستان-دکتر-حشمت-نهضت-جنگل -------------------------------------------------- عنوان : تحریف داستان دکتر حشمتِ نهضت جنگل -------------------------------------------------- دکتر حشمت از بهترین یاران و همراهان میرزا کوچک جنگلی بود. او در راستای تحقق آرمان های جنگل بسیار کوشید، اما سرانجام بهتر آن دید که تسلیم نیروهای دولتی شود. جالب آنکه او که خود تسلیم شده بود تا جلوی کشتار مردم گرفته شود، در داستان گویی طرفدران رضاخان به مثابه کسی ترسیم می شود که در جنگ شکست خورد و گیر نیروهای رضاخان افتاد . . . متن : کافه تاریخ- تاریخ شفاهی   دکتر حشمت از بهترین یاران و همراهان میرزا کوچک جنگلی بود. او در راستای تحقق آرمان های جنگل بسیار کوشید، اما سرانجام بهتر آن دید که تسلیم نیروهای دولتی شود. جالب آنکه او که خود تسلیم شده بود تا جلوی کشتار مردم گرفته شود، در داستان گویی طرفدران رضاخان به مثابه کسی ترسیم می شود که در جنگ شکست خورد و گیر نیروهای رضاخان افتاد: «حمله قزاقها به جنگل شروع شد و پس از چند زد و خورد دکتر حشمت و عده ای دستگیر گردیدند. دستگیرشدگان در رشت در محکمه صحرایی که به عضویت سرهنگ متین الملک قریب «سرتیپ قریب» و شاهزاده اعبارالدوله و دیگران تشکیل شد محاکمه صحرایی شدند و پس از محاکمه آنا را در میدان قرق کارگذار رشت به دار آویختند. ناگفته نماند که سرهنگ قریب دو روز پیش از اعدام دکتر حشمت چند سیلی به گوش او نواخت؛ به طوری که عینک دکتر حشمت شکست و اعبار الدوله ناچار عینک خود را به او داد. دکتر حشمت در کمال شجاعت بالای دار رفت و پای دار عینک و شنل خود را که همیشه به دوش می انداخت به میرغضب بخشید.»   منبع: صادق کج کلاه، سی سال با رضاشاه در قزاقخانه و قشون، به کوشش: خسرو معتضد، تهران، نشر البرز، 1385، ص 139-140