کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 7 شهريور 1397 ساعت 21:28 https://www.cafetarikh.com/news/37171/محاکمه-مرتضی-یزدی-نورالدین-کیانوری-سران-حزب-توده -------------------------------------------------- عنوان : محاکمه مرتضی یزدی و نورالدین کیانوری؛ از سران حزب توده -------------------------------------------------- مرتضی یزدی و نورالدین کیانوری دو تن از سران حزب توده هنگام حضور در دادگاه نظامی در اواسط دهه 1320 متن : کافه تاریخ- عکس   مرتضی  یزدی  و نورالدین  کیانوری  دو تن  از سران  حزب  توده  هنگام  حضور در دادگاه  نظامی  در اواسط دهه  1320