کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 1 بهمن 1402 ساعت 12:20 https://www.cafetarikh.com/news/49485/یاری-رسانی-نام-امام-علی-ع-فرهنگ-ایرانی -------------------------------------------------- جایگاه معنوی حضرت علی(ع) در نزد ایرانیان عنوان : یاری رسانی نام امام علی (ع) در فرهنگ ایرانی -------------------------------------------------- در‌ تعزیه‌ها می‌گویند‌،اگر‌ نـاتوانی‌ بـگو یا علی وگر‌ خسته جانی بـگو یا علی.یعنی اگـر جـسم ناتوان داری‌ و یا روح خسته و آزرده داری‌ از‌ «عـلی» یاری بگیر. عبارت «یا علی‌ مدد‌» هم‌ برای‌ همه‌ ما عبارتی‌ آشناست‌. متن : حضرت‌ علی(ع)‌ در‌ فرهنگ‌ مردم ایران بسی برتر و والاتر از یک وجود زمـینی اسـت. فرهنگ مردم علی(ع) را هم در ملکوت مـی‌بیند و هـم در عین تـجربیات‌ زمـینی.بـرای حضور علی(ع) از‌ ملک تـا ملکوت شواهد و نمونه‌های بسیار در اعتقادات و در فرهنگ مردم ما وجود دارد و حتی گاهی وجود مجرد و ملکوتی‌اش بـا وجـود جسمانی و تاریخی‌اش حضور هم‌زمان پیدا مـی‌کنند.  از یک پژوهشگر خارجی‌ نقل‌ کرده‌اند‌ که بـه‌ دوسـتانش‌ می‌گوید‌: «در ایران هر جا‌ شـنیدید‌ کـه‌ دسته‌جمعی مـی‌گویند یـا عـلی، بدانید آنجا دارند چیز سنگینی را بـلند مـی‌کنند اگر‌ نزدیک‌ بروید،شما هم‌ باید کمک کنید‌.» در‌ تعزیه‌ها می‌گویند‌،اگر‌ نـاتوانی‌ بـگو یا علی وگر‌ خسته جانی بـگو یا علی.یعنی اگـر جـسم ناتوان داری‌ و یا روح خسته و آزرده داری‌ از‌ «عـلی» یاری بگیر. عبارت «یا علی‌ مدد‌» هم‌ برای‌ همه‌ ما عبارتی‌ آشناست‌. هـمه‌ ایـنها نشان از این دارد که مولا عـلی(ع) در فـرهنگ مـردم ما، یاری رسـان اسـت او‌ را‌ صدا‌ می‌زنند و به یـاری نـام او قوت و نیرو‌ می‌گیرند‌. منبع:میرشکرایی،محمد، علی (ع) در فرهنگ مردم ایران، کتاب ماه هنر ، فروردین و اردیبهشت 1380 ،  شماره 31 و 32 ، ص 9