۱
plusresetminus
با ابلاغ رسمی کشف حجاب رضاخانی، روز ١٧ دی ١٣١٤ «روز آزادی زن‌ » و «روز‌ مـادر » نـام گرفـت ، انـواع روزنامـه هـا و مجلات مزون هـای اروپایی بـه درون خانواده ها راه یافـت و آن دسـته از دختـران و زنـانی که بـه طـور کـامل کشف حجاب را پذیرفته بودند، از‌ لباس‌ هـای مــد‌ روز تـقلیـد مـیکردنـد و طبـق مدهای فرانسوی و اروپایی، تغییراتی را در رنگ و شکل لباس خود انجام میدادنـد.
پوشش زنان ایرانی بعد از کشف حجاب چگونه بود؟
کافه تاریخ- سبک زندگی

 

 

با ابلاغ رسمی کشف حجاب رضاخانی، روز ١٧ دی ١٣١٤ «روز آزادی زن‌ »  و «روز‌ مـادر » نـام گرفـت ، انـواع روزنامـه هـا و مجلات مزون هـای اروپایی بـه درون خانواده ها راه یافـت و آن دسـته از دختـران و زنـانی که بـه طـور کـامل کشف حجاب را پذیرفته بودند، از‌ لباس‌ هـای مــد‌ روز تـقلیـد مـیکردنـد و طبـق مدهای فرانسوی و اروپایی، تغییراتی را در رنگ و شکل لباس خود انجام میدادنـد. نخسـتین‌ نـوع از لبـاس اروپایی زنان شامل «میدی» یا لباس یک تـکۀ‌ بـلند‌ و فاقد‌ بـرش در کـمر بـود کـه بـه دو نوع جلوباز و جلوبسته مـشاهده مـیشد. در هر دو نوع آن‌ ‌‌کمربند‌ نـازکی از جـنس پارچـۀ لباس روی کمر بسته میشد و یقـۀ لبـاس ها در‌ جلو‌ بسته‌ و گرد یا به صـورت یقه هفت کوچک یا کـراواتی بـود که در جلو به شکل‌ پاپیون گـره مـیخورد. همـراه ایـن لبـاس هـا اسـتفاده از انـواع کلاه های لبه‌ دار کوچـک و بـزرگ عمومیت‌ داشــت و جــزء قسـمتی از پوشـش جدانشـدنی خانم هـای این دوره بـود. این لباس هـا تـا پایـان حکومـت رضاشـاه معمول بـود.


منبع:شریعت پناهی، سیدحسام الدین‌، (١٣٧٢). اروپائیها و لباس ایرانیان . تهران : نشر قومس1372، ص 323

https://www.cafetarikh.com/news/37317/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما