۳
۱
plusresetminus
علم پزشکی از دیرباز در نزد ایرانیان علمی شناخته شده بود. به اعتقاد اکثریت جهانگردانان خارجی از جمله «تاورنیه» هیچ کشوری‌ در سراسر مشرق‌ زمین ، به اندازه ایران به این علم اهمیت نمی دهد.
چه چیزی جان پزشکان ایرانی را تهدید می کرد؟

علم پزشکی از دیرباز در نزد ایرانیان علمی شناخته شده بود. به اعتقاد اکثریت جهانگردانان خارجی از جمله «تاورنیه» هیچ کشوری‌ در سراسر مشرق‌ زمین ، به اندازه ایران به این علم اهمیت نمی دهد و هـمیشه در حدود پانزده تن‌ پزشک در خدمت دربار هـستند و سـه تـن از آنان هرگز از شاه جدا‌ نمی‌شوند، در تمام جـشن‌ها شـرکت می‌کنند و در همهء جلسات حق نشستن دارند. رئیس ایشان ضمنا عهده‌دار سمت ریاست صـنف پزشـکی کشور است.اما پزشکان دربـار عـلیرغم ثروت کـلانی کـه بـهم زده‌اند‌ اغلب‌ در خطر این‌ هستند کـه پس از در گـذشت پادشاه یا یکی از شاهزادگان سر خود را بر باد دهند زیرا به سـهل‌انگاری در مـداوا متهم خواهند شد.در این‌ حال‌، بـرای فرار از مجازات،مسئولیت را بـه گـردن منجمین می‌اندازند که‌ ظاهرا بـرای صـرف فلان دارو ساعت مناسب انتخاب نکرده بودند و بالاخره‌ در این کشمکش گناه متوجه شخص کـم‌ زورتـر‌ خواهد شد و عمر اوست‌ کـه بـه پایـان می‌رسد.پزشکان عـموما روش دیـگری نیز دارند که بـا تـوسل‌ به آن از هر گونه سرزنش و تنبیهی در امان می‌مانند:وقتی به‌ عیادت‌‌ بیماری‌ می‌روند،هر قـدر کـه ناخوشی‌ وی‌ سخت‌ باشد،در بالین او مـی‌گویند کـه مطلقا اهـمیتی نـدارد و در انـدک مدتی معالجه خواهد شـد.هنگام خروج‌ از اتاق بیمار،خویشان‌ نزدیک‌ وی‌ را نیز مطمئن می‌سازند ولی در عین حال‌‌ کلماتی‌ چند در زمـینهء مـشکلات معالجه در سخنان خود جای می‌دهند. امـا وقـتی بـه در خـروجی مـنزل می‌رسند،با یـکی‌ از‌ خـدمتکاران‌ خانه به‌ رازگوئی می‌پردازند و می‌گویند که امیدی به شفای بیمار‌ ندارند و مرگ‌ او حتمی است ولی از وی می‌خواهند ایـن مـطالب را سـخت محرمانه تلقی‌ کند و به کسی‌ چیزی‌ نـگوید‌.اگـر بـیمار در گـذشت،مـوضوع پیـشگوئی‌ شده بود و اگر جان به‌ سلامت‌ برد،پزشک قبلا در این باره اطمینان‌های‌ لازم را به خویشاوندان بیمار داده بود. 
 
https://www.cafetarikh.com/news/38820/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

feedback
Iran, Islamic Republic of
سونیا
.اما پزشکان دربـار عـلیرغم ثروت کـلانی کـه بـهم زده‌اند‌ اغلب‌ در خطر این‌ هستند کـه پس از در گـذشت پادشاه یا یکی از شاهزادگان سر خود را بر باد دهند زیرا به سـهل‌انگاری در مـداوا متهم خواهند شد.در این‌ حال‌، بـرای فرار از مجازات،مسئولیت را بـه گـردن منجمین می‌اندازند