۰
plusresetminus
دزدان ، آدم کشان‌ ، مرتکبان‌ هتک‌ ناموس ، خائنان بزرگ ، یاغیـان ، و بـالاخره مـرتکبـان عـمـل شنیع اعـدام می شدند. مردان زناکار هم‌ به‌ مرگ محکـوم مـی شـدند. زنـان بـدکاره را درون کیسه ای قرار می دادند‌ و بـه‌ خندق‌ می افکندند یا از بالای برج بلندی به زیر می انداختند...
انواع مجازاتهای مجرمین در ایران قدیم
کافه تاریخ- سبک زندگی

 

دزدان ، آدم کشان‌ ، مرتکبان‌ هتک‌ ناموس ، خائنان بزرگ ، یاغیـان ، و بـالاخره مـرتکبـان عـمـل شنیع اعـدام می شدند. مردان زناکار هم‌ به‌ مرگ محکـوم مـی شـدند. زنـان بـدکاره را درون کیسه ای قرار می دادند‌ و بـه‌ خندق‌ می افکندند یا از بالای برج بلندی به زیر می انداختند؛ چنان‌ کـه‌ در تـبریز زنـی که شوهرش را مسموم کرده بود میرغضب همـین مجازات‌ را‌ دربارة‌ او ِعمال کرد. اعدام به چند شکل بـود: ‌ ‌آویخــتن یـا بریدن سر‌ یا‌ بر‌ خاک کشیدن محکوم در معابر. پس از مجازات ، جسد اعـدامی بـه چنـدین‌ قـسمت‌ تـقسیم مـی شد: قسمی بر چوبة دار و قسمی دیگر بـر دروازه هـای شـهر در معـرض نمایش‌ قرار‌ می گرفت .  به گزارشی ، هنگـام اجـرای حکـم اعـدام‌ ، نخست‌ خنجری در سینه محکوم فرو می کـردند‌. سپس‌ ، سرش‌ را از تن جـدا مــی سـاختند و برای‌ تحقیر‌ کردن آن را با لگد به در کاخ پرتاب می کردند. نیز برای‌ عبرت‌ دیگران آن را در میان‌ گل‌ و لای می‌ انداختند‌ .کسانی که مرتکب دزدی‌ مـی‌ شـدند و نیز بازاریانی که نان و گوشت و نمک را گـران تر از نرخ‌ تعیین‌ شده می فروختند یا وزنه هـا‌ و ترازوی نادرست در کسب‌ به‌ کار می بردند به مرگ‌ محکوم‌ می شدند و در برابر دارالحکومه سر از تنشان جدا می شد تا عبرت‌ بینندگان‌ شـوند.
 
https://cafetarikh.com/vdcaeony.49n6y15kk4.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما