رویداد روز : فرار علی امینی و جعفر شریف امامی به اروپا (1357ش)
فرار علی امینی و جعفر شریف امامی به اروپا (1357ش)

۱۹ بهمن

علی امینی و مهندس جعفر شریف امامی به فاصله یک روز در این هفته تهران را ترک و بسوی اروپا پرواز کردند.
گفته شد با وجودی که جعفر شریف امامی ممنوع الخروج و تحت تعقیب بود به دست بختیار و با وساطت منوچهر آریانا از ایران فرار کرده است