امیدواری دزموند هارنی به عادی شدن اوضاع کشور

امیدواری دزموند هارنی به عادی شدن اوضاع کشور

دزموند هارنی از شاهدان عینی حوادث ایران در سال 1357 و از کارکنان سفارت انگلیس، از جمله افرادی بود که امید زیادی به عادی شدن اوضاع داشت. او علیرغم ...
۱۴۰۲/۰۷/۰۳
رابطه‌ی میان دولت و مطبوعات
رابطه‌ی دولت و مطبوعات در عصر پهلوی به این صورت بود که دولت به جراید طرفدار خود کمک‌های زیادی تخصیص می‌داد، اما از طرف دیگر برای مطبوعات مخالف ...
رجال پهلوی و دستهای آلوده به خون
اسناد موجود نشان می‌دهد که دست بسیاری از رجال عصر پهلوی به خون افراد بی‌گناه آغشته بوده است. کسانی مانند فرهاد مسعودی، حمیدرضا پهلوی، پرویز ...
 
فراز و فرود شعر سیاسی در جامعه ایرانی
یکی از مهم ترین شاخصهای جامعیت یک پژوهش در جریان های شعری، شناخت پیشینه و پیوستگی تاریخی آن شعر در عصر و مقطع خاص خود می باشد. به عبارت دیگر ...
استعمار فرانسه و آثار باستانی ایران در دوره قاجار
بعد از آغاز دوره استعمارگری بسیاری از کشورهای اروپایی به تدریج وادی دنیای استعماری شدند. فرانسه نیز از جمله این کشورها بود. فرانسه در دوران ...
رئیسعلی دلواری سردار مبارزه
رئیسعلی دلواری پسر زائر محمد و خانم شاهی (شهین) بود. زائر محمد کدخدای دلوار مردی متدین، که فرزندانش را بر اساس احکام اسلامی تربیت نمود. وی همزمان ...