اهدای تاج گل به دیکتاتور
۲۸ اسفند ۱۳۹۵ ۰۱:۳۰
نظامیان ایرانی در آمریکا
۱۹ اسفند ۱۳۹۵ ۰۱:۰۰
ادای احترام فرح به لنین
۹ اسفند ۱۳۹۵ ۰۰:۰۰
بازگشت پیروزمندانه
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ ۰۲:۰۰
۱