عكس/ رئیس جمهور شوروی در ایران
۱۱ مرداد ۱۴۰۲ ۱۵:۰۲