رویداد روز : صدور اعلاميه اي نه ماده تحت عنوان «حكم مي كنم» توسط رضاخان.(1299 ش)
صدور اعلاميه اي  نه ماده تحت عنوان «حكم مي كنم» توسط رضاخان.(1299 ش)

۳ اسفند

 از طرف ميرپنج رضاخان اعلاميه اي در نه ماده تحت عنوان «حكم مي كنم» صادر و توسط قزاقان به در و ديوار شهر الصاق گرديد. (1299 ش)