رویداد روز : راهپيمايی ضد آمريكايی برای دخالت‏های آمريكا
راهپيمايی ضد آمريكايی برای دخالت‏های آمريكا

۲۸ تير

برگزاری راهپيمايی ضدآمريكايی در سراسر كشور در پاسخ به دخالت‏های آمريكا (1381ش)
جرج ‏بوش پسر، رييس‏ جمهور وقت آمريكا، پس از آنكه بارها ايران را ناقض حقوق بشر و يكي از كشورهاي محور شرارت عنوان كرد، در اقدامي دخالت‏ جويانه، بيانيه ‏اي درباره امور داخلي ايران منتشر ساخت. اين بيانيه خشم مردم انقلابي ايران را برانگيخت و مردم در راهپيمايي عظيمي عليه دولت آمريكا، انزجار خود را از دخالت‏هاي اين شيطان بزرگ ابراز كردند. اين در حالي است كه موج انزجار عمومي از قدرت‏طلبي‏ هاي آمريكا، در كشورهاي جهان رو به فزوني مي‏رود.