۰
plusresetminus
اولین موزه ایران در سال 1293هـ.ق و پس از بـازگشت ناصر الدین شاه از سفر فرنگ در عمارت‌ گلستان تأسیس شد که هنوز با نام «موزه کاخ گلستان» فعال است‌. صنیع‌ الدوله در روزنامه ایران در سال 1293 ق دعوت عامی از مردم کرد تا جواهر گرانبها، اشـیای‌ نـفیس و قدیمه خود را جهت اتاق موزه‌ی همایونی،به‌ قیمت عادلانه در اختیار دار‌ الطباعه‌ قرار دهند‌.
تاریخچه تاسیس اولین موزه در ایران
کافه تاریخ- کافه هنر

 

اولین موزه ایران در سال 1293هـ.ق و پس از بـازگشت ناصر الدین شاه از سفر فرنگ در عمارت‌ گلستان تأسیس شد که هنوز با نام «موزه کاخ گلستان» فعال است‌. صنیع‌ الدوله در روزنامه ایران در سال 1293 ق دعوت عامی از مردم کرد تا جواهر گرانبها، اشـیای‌ نـفیس و قدیمه خود را جهت اتاق موزه‌ی همایونی،به‌ قیمت عادلانه در اختیار دار‌ الطباعه‌ قرار دهند‌. ‌‌دو‌ سال بعد در سال 1295ق در یکی از اتـاق‌های بـزرگ‌ عمارت قدیم معارف‌، در‌ قسمت‌ شمال مدرسه‌ دار الفنون محلی به نام موزه معارف یا«موزه ملی» تأسیس و شروع به‌ کار کرد. مدتی بعد و همزمان بـا تـوسعه فعالیتهای‌ باستان‌شناسی توسط اروپائیـان(در سـال‌ 1297 ه.ق دولت‌ ایران واحدی‌ به‌ نام «اداره عتیقات» تأسیس کرد. تا این‌ زمان کسی به ارزش آثار تاریخی در تعیین هویت ملی‌ ایرانیان و تعیین قدمت فرهنگ و تمدن ایرانی کمترین‌ توجهی نشان نمی‌داد. اما تـأسیس ایـن اداره‌ و اقدامات‌ متعدد دیگری هم که بعدا انجام شد نتوانست جلوی‌ غارت آثار تاریخی با ارزش ایران را بگیرد. این تاراج به‌ قدری وسیع بوده که امروز موزه کوچک یا بزرگی در‌ جـهان‌ وجـود ندارد کـه در آن یک یا چند اثر از میراث‌ ملی ما در آن‌ها به چشم نخورد. همین وضع در مورد بسیاری از کلکسیون‌های خـصوصی نیز مصداق دارد.

 

منبع:حسن شهرزاد، مافیای قاچاق آثار فرهنگی و تاریخی ایران ، گزارش اردیبهشت 1373 ،  شماره 39 ، ص 50

https://www.cafetarikh.com/news/37050/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما