۲
plusresetminus
ایـران در زمینـه حضـور بانـوان بـا حجاب اسلامی در مسـابقات بسـکتبال، اولین کشـوری بود که لباس خاصی طراحی کرد و توانسـت پس از تالشهای زیاد، موافقت فیبـا را بـرای حضور بانوان با پوشـش اسلامی اخذ کند. پیشـرفت ورزش بانـوان بـا حضـور فعـال آنهـا در میادیـن آسـیایی و بین المللـی بـا حجـاب اسلامی و مقبولیـت ایـن مسـئله نـزد فدراسـیون های جهانی، بیشـک از موفقیتهـای ورزش ایـران در تاریـخ انقلاب اسـت کـه البته برای رسـیدن به سـطح ایده آل، هنوز راه طوالنی در پیش دارد و روزنه های خالی زیادی در آن مشـهود اسـت
ملاقات ورزشكاران با محمد رضا پهلوی

ملاقات ورزشكاران زن و مرد با محمد رضا پهلوي در محوطه يكي از كاخ هاي سلطنتي
در بسـیاری از تصویرهای ارائه شـده قبل و پس از انقالب، زن نماد کشـور است. به همین دلیل، چگونگی انعکاس تصویر زن ایرانی در سـطح جهان، برای سیاسـتگذاران اهمیـت ویـژهای دارد. پیش از انقالب، تصویر مطلوب، زنی بود که نشـانه های مدرن یادغربـی بـودن را داشته باشـد و به همین دلیـل، اگرچه حضور زن در میدان های ورزشـی برای همه اقشـار جامعه به راحتی پذیرفته نمیشـد، اما سیاسـت کلی کشـور مشوق این حضـور بـود، اما همزمان با این تشـویق، توجه به نمادهای غربی نیـز مورد تأکید بود و جنبه تبلیغاتی آن، بر جنبه سلامت جسـم و روان ارجحیت داشت. در آن زمان، ورزش به قشـر مرفه اختصاص داشـت و در رشـته هایی مانند ژیمناستیک، بسکتبال و رقص باله خلاصه میشـد و نماد کالای لوکس به حسـاب میآمد. بنابراین واضح اسـت که ورزش زنان قبل از انقالب، وسـیله ای در دسـت حکومت و برای پیشـبرد اهداف آنان بود. امـا پـس از انقلاب، هرچنـد زن همچنـان نماد کشـور محسـوب میشـد، اما این بار، نشـانه های اس لامی را بـا خود حمل میکـرد و زنان محجبه دوشـادوش مردان در تمـام عرصه های پیشـرفت کشـور، در صحنه حاظـر بودند. با پیروزی انقالب اسلامی زنـان توانسـتند در میادین ورزشـی حضور یابند و با حجاب اسلامی پـا به عرصه های بین المللی بگذارند. طراحی لباسهای اسلامی برای بانوان و جداسازی فضای ورزشی بانـوان و آقایـان، از تحـوالت ورزش بانوان پـس از انقالب بود. ضمـن آنکه بانوان در بسـیاری از رشـته های ورزشـی فعالیت خود را آغاز کردند و در انتخاب رشـته ورزشی محدودیتی وجود نداشـت.
ایـران در زمینـه حضـور بانـوان بـا حجاب اسلامی در مسـابقات بسـکتبال، اولین کشـوری بود که لباس خاصی طراحی کرد و توانسـت پس از تالشهای زیاد، موافقت فیبـا را بـرای حضور بانوان با پوشـش اسلامی اخذ کند. پیشـرفت ورزش بانـوان بـا حضـور فعـال آنهـا در میادیـن آسـیایی و بین المللـی بـا حجـاب اسلامی و مقبولیـت ایـن مسـئله نـزد فدراسـیون های جهانی، بیشـک از موفقیتهـای ورزش ایـران در تاریـخ انقلاب اسـت کـه البته برای رسـیدن به سـطح ایده آل، هنوز راه طوالنی در پیش دارد و روزنه های خالی زیادی در آن مشـهود اسـت
https://www.cafetarikh.com/news/49325/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما