رویداد روز : تاسیس نظمیه جدید ایران
تاسیس نظمیه جدید ایران

۱ تير

در ادامه سیاستهای پذیرش مستشاران خارجی جهت اصلاح امورات اقتصادی، سیاسی و نظامی، سرهنگ  وستداهل سوئدی؛ تشکیلات جدید نظمیه ایران را تاسسی نمود و اعلامیه ای موجودیت نظمیه و وظایف آن سازمان را به اطلاع عموم رسانید