رویداد روز : صدور اعلاميه روحانيان مبارز درباره قيام خونين تبريز (1356ش)
صدور اعلاميه روحانيان مبارز درباره قيام خونين تبريز (1356ش)

۶ اسفند

پس از آنكه مراسم بزرگداشت چهلمين روز شهادت مردم قم در حادثه 19 دي اين شهر، در تبريز به خشونت گراييد، قيام بزرگ 29 بهمن 1356 در تبريز شكل گرفت و عده زيادي از مردم بي‏گناه به خاك و خون كشيده شدند. در هفتمين روز شهداي 29 بهمن تبريز، اعلاميه‏اي با امضاي روحانيون مبارز خراساني انتشار يافت و رژيم را در مورد اين واقعه، مورد انتقاد قرارد داد. در بخشي از اين اعلاميه آمده بود: "بار ديگر رژيم فاسد شاه تلاش مذبوحانه خود را شروع كرد و مردان مجاهدي را كه براي از بين بردن برنامه‏هاي ضدديني دستگاه استبدادي و سلطنت غاصبانه پهلوي قيام كردند، با گلوله جواب گفت؛ ولي ما نيز بار ديگر به اين جنايتكاران روزگار و روسياهان جامعه هشدار مي‏دهيم كه ما از هدف مقدس خود دست نكشيده و براي رسيدن به آن هدف عالي و قرآني و انساني، تا آخرين نفس، در مقابل اعمال وحشيانه شاهانه ايستادگي خواهيم كرد".